Site icon IAS

תגובת התאחדות סוכני הנסיעות לדברי צוראל

תגובת התאחדות סוכני הנסיעות לא איחרה להגיע בעקבות תגובתו של שמואל צוראל,מנכ"ל התאחדות המלונות: " עדיף שמר צוראל יתבטא בנושא שהוא אמור להבין, כמו מחירי חדרי המלון בישראל. התאחדות סוכני הנסיעות מתנגדת להסכם עם האיחוד האירופי, ולא לשמיים פתוחים, אשר מתקיימים בפועל כבר היום".

 

"התאחדות סוכני הנסיעות בישראל מייצגת את כל הגופים המובילים והגדולים בתחומי התיירות הנכנסת, תיירות הפנים והתיירות היוצאת, ועמדתה נטועה עמוק בטובתה של כלכלת ישראל וענף התיירות. זאת לעומת התאחדות בתי המלון אשר התנגדה למהלך של דירוג בתי מלון בישראל, ואשר בעיניה טובת המדינה, כלכלתה וענף התיירות הינם כלים לשימור אינטרסים כלכליים של קבוצה עסקית מצומצמת, על חשבון אזרחי ישראל".

 

"הניסיון של התאחדות בתי המלון להסיט את הדיון לתחום התעופה הוא מלאכותי ופופוליסטי, ולו מהסיבה הפשוטה שמרביתן המוחלט של חברות תעופה המבקשות להוסיף טיסות לישראל, מקבלות אישור מיידי. לעניין זה הנתונים המספריים של גידול במספר הטיסות וחברות התעופה הפועלות בקווים לישראל מדברים בעד עצמם, ואינם כפופים לדברי המניפולציה של התאחדות בתי המלון".

 

הערה בנושא העמלות, שצוראל נהנה במיוחד לתקוף: " לו טרח לברר היה צוראל יודע, כי כל חברות התעופה האירופאיות הגדולות ורובן המוחלט של החברות האירופאיות בכלל, אינן משלמות עמלה ליועצי התיירות" .

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLpKM-v2nxg

Exit mobile version