Site icon IAS

קרן פימי וכנפיים אחזקות- קבוצת השליטה באל על ?

קרן פימי וכנפיים אחזקות מגבשות קבוצת שליטה משותפת באל על . קרן פימי תזרים 60 מיליון$, מתוכם 55 מיליון $ לתוך אל על.ההסכם מותנה בהסכם הקיבוצי החדש שיוסכם עם נציגות עובדי אל על.

 

ההשקעה באל על תבוצע בשלבים, כאשר השלב השני, מותנה בחתימת הסכם קיבוצי עם נציגות העובדים. פירוט מתווה העסקה מצורף בדיווח לבורסה המצורף בזאת.

 העסקה כפופה לחתימת חוזה סופי ולקבלת האישורים הנדרשים.

 

קרן פימי הינה קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל (הון של 2.1 מיליארד דולר), שמתמחה בהשקעות בשני אופנים, האחד – רכישת שליטה בחברות, באמצעות השקעה בחברות רלוונטיות; והשני – השקעות פיננסיות. הקרן שותפה מלאה לתהליך השבחה ריאלי של החברות בהן השקיעה.

 

עד כה השקיעה הקרן ב-67 חברות, ביצעה כ- 37 מימושים והיקף עיסקאות בלמעלה מ- 1.7 מיליארד  דולר.

 

תחומי ההשקעה של הקרן כוללים את מרבית ענפי התעשיה, המסחר והשירותים.

הקרן השלימה גיוס לקרן החמישית בהיקף של כ- 850 מיליון דולר.

 

לאחרונה, דירגה פרקין, חברה מובילה בעולם בתחום המחקר והמידע על השקעות,  את פימי כקרן ההשקעות הפרטית הטובה בעולם, מתוך 6000 קרנות; הדירוג נעשה לפי התשואות של ארבע קרנות שאותן פימי מנהלת לאורך זמן.

 

הקרן השקיעה עד היום במגוון תחומים רב, הכולל את מרבית ענפי התעשיה, המסחר והשירותים, בין היתר, בחברות: ריטליקס, המלט, אורמת, אופיר , סקופ, מדטכניקה, מרחב, גילת, מטרו מוטור, תאת טכנולוגיות, אורדן, אורלייט, נירלט, תדיראן קשר, איטונג, ליפמן, פורמולה סיסטמס, ר.ה. טכנולוגיות, אוריין, אמ.די.טי., רביב, תה"ל, פריורטק, תדירגן, סולבר, גבעון ועוד.

Exit mobile version