Site icon IAS

הלמ"ס, נתוני מרץ 2024: יציאות וכניסות

נתב"ג: נוסעים יוצאים. צילום עוזי בכר

מספר היציאות לחו"ל בחודש מרץ 2024 הושפעו כמובן ממלחמת 'חרבות ברזל'. במרץ השנה נרשמו 415.3 אלף יציאות (כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת), לעומת 746.3 אלף ב- 2023. מתוכן 394.3 אלף יציאות היו דרך האוויר (95%), 20.8 אלף יציאות היו דרך היבשה ו- 0.3 אלף יציאות היו דרך הים.

בחודשים ינואר – מרץ השנה נרשמו 1,040.6 אלף יציאות (1,919.3 אלף ב- 2023), מתוכן 951.9 אלף יציאות היו דרך האוויר, 88.0 אלף יציאות היו דרך היבשה ו- 0.7 אלף יציאות היו דרך הים.

להלן מובאים נתוני אומדן של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת": אנשים ששהו בחו"ל יותר ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה. 2 מ- 275 ימים באופן מצטבר בשנה החולפת (תקופה של 13 החודשים האחרונים, כולל החודש הנחקר) מתוך 415.3 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים במרץ השנה, 12 אלף (2.9%) היו של אזרחי ישראל שמתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת (2% במרץ 2023).

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

בוצעו התאמות לשבר במגמה החל ממרץ 2020 (תחילת המשבר העולמי), מאי 2021 (פתיחה חלקית של נתב"ג לאחר 3 סגרים) מרץ 2022 (פתיחה מלאה של נתב"ג) ונובמבר 2023 (מלחמת חרבות ברזל) .

לכן, אמידת סדרות מנוכות עונתיות ומגמות, בתקופות שלאחר מרץ, 2020 מאי, 2021 מרץ 2022 ונובמבר 2023, נערכו לאחר התאמות נתוני הסדרה עד פברואר 2020 , אפריל 2021 , פברואר 2022 ואוקטובר 2023, בהתאמה לרמות שונות שהתקבלו בחודשים הראשונים של השברים הנ"ל.

נציין כי הסדרה מנוכת העונתיות והמגמה עד לפני משבר הקורונה, כלומר החישוב עבור תקופת העיבוד מפברואר 2010 עד פברואר 2020 , נעשה לפי השיטה הרגילה לניכוי עונתיות ואמידת המגמה, כך שהנתונים מנוכי העונתיות והמגמה עבור תקופה זו לא הושפעו ממשבר הקורונה ויישארו ללא שינוי במהלך השנים הבאות.

ניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל מראה כי בשלושת החודשים האחרונים, ינואר-מרץ 2024 , נרשמה עלייה של 14% בממוצע מידי חודש.

כניסות מבקרים לישראל במרץ 2024

נוסעים נכנסים בנתב"ג. צילום עוזי בכר

נתונים על אודות מעברים של מבקרים בגבולות מתקבלים בלמ"ס על בסיס יומי מביקורת הגבולות. בלמ"ס  מסווגים כמבקר (תייר או מבקר יום) את מי שנכנס לישראל באשרת תייר או באשרה של תושב ארעי (אשרה שמקבלים סטודנטים, אנשי דת וכו').

בחודש מרץ נרשם מספר נמוך של כניסות מבקרים לישראל. במהלך החודש נרשמו 79.5 אלף כניסות מבקרים (כוללים תיירים ומבקרי יום), לעומת 375.6 אלף במרץ 2023, מתוכן 78.6 אלף כניסות תיירים (מבקרים השוהים בישראל ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה), לעומת 351.9 אלף במרץ 2023, ו-0.9 אלף כניסות מבקרי יום (מבקרים הנכנסים ויוצאים מישראל באותו תאריך. בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט), לעומת 23.7 אלף במרץ 2023. במרץ השנה לא נרשמו כניסות של נוסעים בשיוט. במרץ 2023 נרשמו 11.7 אלף כניסות.

בחודשים ינואר- מרץ 2024 נרשמו 206.7 אלף כניסות מבקרים במצטבר (966.2 אלף בתקופה המקבילה ב- 2023(.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות של כניסות תיירים בדרך האוויר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים,  ינואר -מרץ 2024 , נרשמו 69.7 אלף כניסות בממוצע לחודש, לעומת 53.5 אלף כניסות בממוצע לחודש בשלושת החודשים שקדמו להם, אוקטובר-דצמבר 2023.

מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, ינואר -מרץ ,2024 נרשמה עליה של 0.8% בממוצע מדי חודש.

Exit mobile version