Site icon IAS

אל על: "אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים"

מטוס דרימליינר של אל על מתקבל בנתב"ג. צילום עוזי בכר

חברת אל על בדיווח לבורסה אתמול (ה-09/11/2023) :

"בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 16 באוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-116316) ("הדיווח הקודם"), ובהמשך לישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 9 בנובמבר 2023, החברה מעדכנת כי על רקע הימשכות "מלחמת חרבות ברזל" ("המלחמה"), ובין היתר, על רקע הימשכות הירידה בהיקף הביקושים לטיסות החברה, מבצעת החברה התאמות בלוח טיסותיה בנתיבים הפעילים, לרבות שינויים במסלולי הטיסה הקיימים (בהתאם להנחיות גורמי הביטחון המוסמכים במדינה), השהיית פעילות טיסתית למספר יעדים, הפסקת פעילות ליעדים עונתיים ודחיית פתיחת הפעלת טיסות למספר יעדים.

כמו כן, החברה הגבירה את היקף פעילות המטענים בין אם בבטן מטוסי הנוסעים ובין אם במטוסים ייעודיים.

בנוסף, ובהתאם להערכות החברה, כפי שצוינו בדיווח הקודם, החברה מעדכנת כי חלה ירידה בצבר ההזמנות העתידי לטיסות החברה ולפיכך, החברה מעריכה כי צפויה השפעה שלילית על תוצאות החברה גם ברבעון הראשון לשנת 2024.

הערכות החברה בנוגע לתוצאותיה העסקיות והתחזיות הכספיות מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית,  וכן בשל אי הוודאות הקיימת ביחס למלחמה, הימשכותה והשפעתה על כלכלת ישראל בכלל וענף התעופה בפרט".

Exit mobile version