Site icon IAS

ירידה של אחוז בהכנסות מתיירים בחודש יולי השנה

שוק מטבע החוץ. צילום Depositphotos

ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים) של מלונאים, אתרים ושירותי אירוח, ירדו בחודש יולי השנה באחוז אחד, בהמשך לירידה של 4.6% בחודש יוני 2018. גם ההכנסות של חברות ישראליות מהובלת נוסעים תושבי חו"ל, ירדו בחודש יולי השנה ב-6.9%, בהמשך לירידה של 6.3% בחודש יוני 2018. כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)

יש לציין, כי החל מהודעה החודשית במרץ 2017, עודכנו נתוני ייצוא שירותי תיירות (משנת 1995). השינויים נובעים משינוי במתודולוגיה. החישוב החדש נעשה לפי מאפייני התיירים שמתקבלים מסקר תיירות נכנסת של משרד התיירות. נתונים אלה משולבים עם הנתונים של מעברים בגבולות וסקרי שירותי אירוח של הלמ"ס.

הירידה בהכנסות מתיירים היא בהמשך לירידה במאזן המגמות בעסקי המלונאות החל מחודש יולי השנה, למרות שקיימת עלייה מתמשכת במאזן הנטו של לינות תיירות החל מדצמבר 2017. סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה חיובית במצב החברה לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה שלילית במצב החברה.

הכניסות עלו – הלינות ירדו

יש לזכור, כי חודש יולי השנה היה מאכזב בכל מה שקשור ללינות תיירים, כאשר נרשמו במלונות התיירות בארץ כ-799 אלף לינות תיירים, המהוות ירידה של 7% בהשוואה לחודש יולי 2017.  זהו החודש הראשון בו נרשמה ירידה בהשוואה ל-2017. לינות התיירים היוו כ-34% מסך כל הלינות. מה גם שמרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים – כ-34% מכלל הלינות ובת"א כ-29% מכלל הלינות. על פי הלמ"ס, בחישוב המגמה השנתית לפי שלושת החודשים מאי, יוני ויולי נרשמה ירידה של 2.5% בממוצע מדי חודש.

יחד עם זאת, בחודש יולי 2018 נרשמו 316 אלף כניסות מבקרים – עלייה של 8%. 293 אלף היו כניסות תיירים ומתוכן 91% היו כניסות בדרך האוויר. 26 אלף כניסות היו בדרך היבשה ו-23 אלף כניסות של מבקרי יום.

יש לציין גם, כי פדיון מלונות התיירות ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-5.6 מיליארד שקלים, במחירים שוטפים*. הפדיון מתיירים היה 2.6 מיליארד שקלים והוא היווה 46% מסך הפדיון. אבל הירידה בהכנסות דורשת תשומת לב, מכיוון שיתכן ומקורה בירידת המחירים הנגבים מהתיירים בארץ. מה גם שבחודשי ינואר-יולי 2018 נשמר הגידול בכניסות המבקרים והתיירים ונרשמו בהם 2.5 מיליון כניסות מבקרים, 2.4 מיליון כניסות תיירים ו-2.1 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר – כולם מייצגים עלייה של 17% לעומת ינואר-יולי 2017.

*מחירים שוטפים (Current Prices) הוא מונח הבא לציין את המחירים הממשיים של סחורות ושירותים כפי שהיו בכל שנה, בניגוד למחירים קבועים שבהם מנוכה השפעת האינפלציה.

Exit mobile version